ตารางเปรียบเทียบน้ำหนักตัวกับความแข็งของบุชชิ่ง

ตารางเปรียบเทียบน้ำหนักกับความแข็งของบุชชิ่ง